Parkeerplaats vol. Wat Nu?

Geen parkeerplaatsen in een beschermd bos t.b.v. Speelpark Oud Valkeveen.

Probleem en procedure

Op 9 oktober heeft de gemeente het nieuwe bestemmingsplan t.b.v. Oud Valkeveen vastgesteld. Op diverse punten is dit een verbetering, onder meer omdat het veel beter vaststelt wat er aan speeltoestellen mag worden aangebracht.

Een punt waar de VVG niet akkoord mee kan gaan is het plan een stuk beschermd bos te kappen om daar een parkeerplaats t.b.v. het pretpark van te maken. Niet alleen is het aangewezen binnen het Natuurnetwerk Nederland, maar ook kan het park daardoor groeien naar een volume dat niet past op deze plek, met alle overlast van dien.

De eigenaar heeft verklaard dat Oud Valkeveen voor hem een hobby is en dat hij er niet van hoeft te leven. Een exploitatie zonder overlast voor de buurt en zonder opoffering van beschermde natuur kan hem volgens ons dus niet erg schaden.

Op 26 november heeft de VVG een bezwaarschrift bij de Raad van State ingediend. De VVG ziet in het aan te leggen parkeerterrein een nieuwe stedelijke ontwikkeling, er ontbreekt het vereiste groot openbaar belang, het ecologische rapport rammelt. De parkeernorm voor pretparken wordt met een factor 800% overschreden. Zie voor alle ingebrachte argumenten hieronder de tekst van het ingediende bezwaarschrift.

Een probleem van het speelpark is dat het aan alle kanten is omsloten door beschermde natuurgebieden. Alle behorend tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of Natura 2000. Daarmee zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het speelpark per definitie beperkt. Sinds een jaar of 4 à 5 trekt het park steeds meer publiek aan. Daardoor ontstonden problemen met parkeerdruk, lawaaioverlast en veiligheid.

Het speelpark beschikt binnen de eigen grenzen over zo’n 500 parkeerplaatsen. Dat is al ruim 4x de parkeernorm van maximaal 120 plaatsen. Desalniettemin blijkt dat het speelpark behoefte heeft aan nog eens 500 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen alleen worden gevonden langs de openbare weg, of in de omringende natuur.

Links van het park is in een (beschermd) weiland een tijdelijke parkeeroplossing gevonden. In samenhang daarmee is er een parkeerverbod gekomen voor de omliggende toegangswegen. Een definitieve oplossing voor het parkeerprobleem zou het kappen van 1,3 ha NNN-bos aan de rechterzijde zijn. Daarmee wordt natuurgebied aan het Natuurnetwerk Nederland onttrokken en dit is strijd is met de provinciale ruimtelijke- en natuurregelgeving.

Speelpark Oud Valkeveen bezorgt al heel lang aan veel mensen heel veel plezier. De VVG wil ook graag dat dat zo blijft. Maar de grens aan de groei van het park is inmiddels overschreden. Het huidige bestemmingsplan ging nog uit van ca 130.000 bezoekers per jaar. Nu dat er inmiddels 200.000 à 300.000 zijn geworden is het park uit zijn jasje gegroeid.

De leef-, woon- en werkomgeving, (verkeer)veiligheid en bereikbaarheid zijn in het geding. Speciaal de toename van de parkeerbehoefte van het speelpark is nu buitenproportioneel en verdraagt zich daarmee niet met een goede ruimtelijke ordening. Indien een parkeerbehoefte van in totaal 1000 plaatsen blijft, past het speelpark planologisch niet (meer) op deze plek.

Tekst bezwaarschrift Raad van State

Zie hier de tekst van de ingediende zienswijze.

Ook de Stichting Limiten en Valkeveen heeft een zienswijze ingediend.

Hier de tekst van het nieuw vastgestelde bestemmingsplan en een ingediende motie rond de parkeerproblematiek.

Op deze afbeelding worden de hoofdbestemmingen aan het plangebied toegekend:
1. Bos (groen)
2. Natuur (grijs-groen)
3. Recreatie – Speelpark(lichtgroen)
4.  Water (blauw)

De gronden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland (NNN) dienen vanwege de Provinciale ruimtelijke verordening bestemd te blijven als ‘Natuur’ en ‘Bos’.

Het NNN-bos ten oosten van het pretpark is dan geen “natuur” meer, maar “bos”, maar eigenlijk is dat voor 1,3 ha “parkeren”.

Het gebied ten noorden van het park is wel “natuur”. Maar in de praktijk zit het op een mooie dag vol zon- en strandliefhebbers.

Wat parkeren betreft geeft de gemeente de volgende “elementen”:

  • het overloopparkeren op het westelijke weiland is tijdelijk en dient beëindigd te worden zodra zich een beter alternatief voordoet ;
  • het bestaande parkeerterrein dient niet verkleind worden door de realisatie van vergunde, maar onwenselijke gepositioneerde attractie- en speeltoestellen. Er kan zelfs een inspanning gepleegd worden om tot een betere vormgeving / indeling van het terrein te komen zodat de capaciteit op eigen terrein wordt vergroot;
  • onder voorwaarden kan parkeren in het bos een alternatief zijn voor het parkeren op het westelijk gelegen weiland.

Er zijn parkeernormen die aangeven dat 120 parkeerplaatsen voor dit park voldoende zouden zijn. Er zijn er nu 500 op eigen terrein. De gemeente denkt mee met het park in de visie dat er eigenlijk 1000 nodig zijn. Daarvan zouden er dus 500 ik het oostelijk gelegen bos gevonden moeten worden.

In art 14 lid 3c staat: het wijzigingsplan moet in overeenstemming zijn met de Provinciale Verordening. En dat is maar zeer de vraag of dat zo zal zijn. Voor 31 juli zullen wij onze zienswijze indienen.

Als u wil weten wat er allemaal speelt bij Oud Valkeveen en in het Naarderbos, kijk dan naar dit overzicht.

Bordje met een dubbel gevoel. Nu bij bospad, waar honden de vogels en reeën niet mogen verstoren. Straks de toegang tot een parkeerplaats t.b.v. het pretpark?

Attracties op het parkeerterrein en het beschermde natuurgebied waar het park een claim op legt

Update april  2020

Het bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan ligt bij de Raad van State en de behandeling daarvan zal zolang de Coronacrisis duurt nog wel even op zich laten wachten.

De strijd om de parkeerplaatsen gaat wel nog onverminderd door. De Buurt heeft onderzocht waar de kadastrale grenzen lopen en het blijkt dat de Valkeveenselaan van de gemeente is, maar de bermen zijn vanaf de brug eigendom van het GNR en aanwonenden. Op de weg is een parkeerverbod van kracht, maar dat geldt niet voor de bermen. Om nu te voorkomen dat auto’s zodra het park weer op zou gaan weer in de bermen gaan parkeren hebben de bewoners de handen ineen geslagen en een lint van bomen in de bermen aangebracht.

Update juli:

De VVG heeft op 30 juli een zienswijze ingediend. Wij hebben daarmee bezwaar gemaakt tegen ongewenste effecten op de omliggende natuur en met name tegen de voorstellen die zijn gekozen om het parkeervraagstuk op te lossen.

Het nieuwe plan bevat nog veel elementen waar wij niet gelukkig mee zijn. In overleg met de buurt gaan wij beslissen of wij dit gaan aankaarten bij de raad van state. Daarnaast zal er discussie zijn met de provincie over het onttrekken t.b.v. de parkeerbehoefte van het park van het stuk bos aan de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. Ook is wat betreft de waarschijnlijke aanwezigheid van een dassenburcht het laatste woord nog niet gesproken.

Update juni:

De VVG neemt deel aan de klankbordgroep wijziging bestemmingsplan Oud Valkeveen. Binnenkort is een concept te verwachten, wij gaan dat uiteraard goed bestuderen.

Wij richten onze aandacht voornamelijk op het parkeren in beschermde natuurgebieden. Daarnaast zijn er discussies over de bebouwing en de speeltoestellen op het terrein. Overigens zijn die indirect wel relevant, want meer faciliteiten geeft meer bezoekers en dus meer auto’s.

Er mag nu voor een periode van 10 jaar 20 dagen per jaar geparkeerd worden op het weiland van Staats Bosbeheer links van het park. Het park heeft zelf 500 parkeerplaatsen en zoekt er nog 500 in de omgeving. In de zoektocht naar een meer permanente oplossing heeft het park zijn oog laten vallen op het bos aan de rechterkant. Beide gebieden zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent onder meer dat de Provincie een ontheffing moet verlenen.

Het park hoopt van een deel van dit bos eigenaar te worden en zal dan een in flink aantal bomen moeten kappen. Zij  hebben twee troeven in de hand. De eerste is de eigendom van een strook grasland aan de noord zijde, dat SBB graag in eigendom wil verwerven en de tweede zijn 4 verleende vergunningen voor attracties op het eigen parkeerterrein. De park zou in de uitruil bereid zijn die niet te plaatsen.

Het park is van mening dat zij vroeger het recht hadden om op de openbare weg te parkeren en – nu dat op de Valkeveenselaan tot de brug niet meer is toegestaan – zou “het fair zijn” parkeren dan maar in een natuurgebied toe te staan. De VVG staat op het standpunt dat het maatschappelijk verantwoord zou zijn als het park zich in de exploitatie zodanig zou beperken dat parkeren op eigen terrein kan worden gerealiseerd. Wat ons betreft moet het nieuwe bestemmingsplan voldoen aan de zg. CROW normen. Het is niet geheel logisch dat een park in haar exploitatie de bewoners parkeer overlast bezorgt òf daarvoor natuurgebied claimt.

Update april:

Inmiddels is de Drakenachtbaan geïnstalleerd. Hoe dat heeft kunnen gebeuren leest u in de update maart.

Sinds Pasen is ook het weiland van Staatsbosbeheer, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, in gebruik genomen. Het linkerdeel is nog niet toegankelijk, als rust-en broedgebied voor vogels. Maar het rechterhek is inmiddels toegang tot “P4”, als parkeerterrein voor het geval er te veel bezoekers zijn (misschien wel dankzij de nieuwe achtbaan). Hoe dat kan? Gewoon met toestemming van Staatsbosbeheer en de gemeente. Er lopen nog bezwaarschriften van de omwonenden en de VVG. Misschien is er dan toch nog een kans voor de natuur.

Update maart;
Speelpark Oud Valkeveen heeft een aantal omgevingsvergunningen aangevraagd voor het plaatsen van speeltoestellen. Deze aanvragen zijn ingediend voordat de gemeenteraad op 27 juni 2018 een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan Oud Valkeveen heeft genomen. Hierdoor mogen er een jaar lang geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Voor 26 juni 2019 zal het college een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage leggen.

Alle aanvragen voor speeltoestellen zijn in eerste instantie afgewezen, omdat deze niet voldeden aan het huidige bestemmingsplan. Met name werden de bijbehorende machinekamers gezien als een “gebouw” en bouwen is in strijd met de bestemming. Met uitzondering van de aanvraag voor een “Gravity Coaster”, hiervoor is toestemming verleend omdat de gemeente de termijn heeft laten verstrijken. Hiertegen heeft de buurt bezwaar aangetekend. De bezwaarschiftencommissie heeft geoordeeld dat de Gravity Coaster niet essentieel afwijkt van andere al op het terrein aanwezige toestellen en het college van B&W heeft dit advies overgenomen en het bestreden besluit bekrachtigd.

Vervolgens waren er ook nog 12 bezwaarschriften van het park tegen de geweigerde vergunningen. Ook hier neemt B&W het advies van de commissie over en herroept de bestreden besluiten. Procedures rond een Sky Tower, Zweefmolen en een Mini draaimolen worden nog aangehouden tot de aanvraag van het park is aangepast, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook deze vergunningen ook wel verleend zullen worden.

Het college benadrukt dat zij deze ontwikkeling onwenselijk acht. Maar na juridische toetsing is het college wel tot de conclusie gekomen om het advies van de commissie te volgen.

Op dinsdag 11 december 2018 is besloten de omgevingsvergunningsaanvraag voor een tijdelijk  overloopparkeerterrein (10 jaar) op een links van het park gelegen weiland van Staats Bosbeheer te verlenen. Daar zijn twee bezwaarschriften tegen ingediend, door omwonenden en de VVG. De afhandeling van de bezwaren zal in de loop van het voorjaar plaatsvinden.

De gemeente heeft inmiddels een klankbordgroep samengesteld om het nieuwe bestemmingsplan voor te bereiden. Behalve omwonenden nemen ook de Vogelwerkgroep en de VVG deel aan deze klankbordgroep. Het belang van de VVG is uiteraard het voorkomen dat de omringende natuur wordt aangetast, zowel aan de oostkant als aan de westkant van het speelpark.

Perikelen rond een schaatsbaan zonder vergunning, aanvragen rond de Wet openbaarheid bestuur en klachten tegen de betrokken wethouder laten wij hier onbehandeld.

Nu  B&W het standpunt van de bezwaarschriftencommissie heeft overgenomen ligt de bal nu bij de bewoners, die vrijwel zeker de door  B&W genomen besluiten voor de rechter zullen aanvechten. Deze kwestie zal uiteraard ook een rol spelen in de klankbordgroep voor het bestemmingsplan.

In dit kader speelt onder andere nog het idee om het park “het eerste groene speelpark van Nederland te maken”. Op zich klinkt dit goed, maar er zitten twee adders onder het gras. Ten eerste stelt de VVG zich op het standpunt dat het heel “groen” is om minder energieverslindende apparaten te installeren. En het voornemen van het park om op een aan de oostkant van het park gelegen weiland zonnecellen te installeren kan gezien de kwetsbaarheid van deze locatie, ingeklemd tussen beschermd natuurgebied van Staats Bosbeheer, ook niet getolereerd worden.
Wij gunnen Oud Valkeveen een mooi speelpark, maar uitbreidingen mogen wat ons betreft niet ten koste van de natuur gaan. Door alle nieuwe mechanische apparaten zal Oud Valkeveen meer het karakter van een pretpark krijgen. En dat trekt een nieuwe doelgroep en dus meer publiek aan. Het probleem is dat meer bezoekers ook meer parkeerruimte nodig hebben en die is er niet, behalve in de omringende natuur. Ook kan de Valkeveenselaan geen grote verkeersstromen aan. Het park kent om deze redenen grenzen aan zijn groei.

De eigenaar van het park: Michael van de Kuit heeft gereageerd op onze website. Hij schrijft ons: “Ik hoef er niet van te leven en Oud Valkeveen is een hobby en dat zal zo blijven”. Wij willen de heer van de Kuit vragen zijn hobby uit te oefenen zonder schade aan de natuur of overlast aan bewoners te veroorzaken.

De foto boven dit artikel geeft het weiland rechts van het park aan, de beoogde locatie van de zonnecellen. De foto’s hieronder het beoogde parkeerterrein links van het park.

Zie voor een overzicht van alle zaken die nog spelen de raadsmededeling 5 maart 2019

Rapporten over het overloop parkerterrein:
Natuurtoets Ecogroen
Effectbeoordeling